Готуємось до узагальнення знань
Завдання з теми «Україна на початку ХХ ст.»

1. Порівняти розвиток промисловості Західної і Наддніпрянської України на початку ХХ ст.

Спільні ознаки в розвитку промисловості
Відмінні ознаки в роз­витку промисловості
Наддніпрянська Україна


Західна Україна2. Порівняти розвиток сільського господарства Західної і Наддніпрянської України на початку ХХ ст.

Спільні ознаки в розвитку с/г
Відмінні ознаки в роз­витку с/г
Наддніпрянська Україна


Західна Україна3. Порівняти становище українського населення у складі Австрійської та Російської імперій на початку ХХ ст.

Спільні ознаки в становище населення
Відмінні ознаки в становище населення
Наддніпрянська Україна


Західна Україна4. Визначити історичну особу.
А. Голова Українського Наукового Товариства, яке було утворене у 1907 р. Видатний історик України, автор 10-томної «Історії України-Руси».
Б. Почесний доктор Харківського університету. Викладала істо­рію України на Вищих жіночих курсах у Петербурзі. Її праці з історії України користувалися широкою популярністю. (Олександра Єфименко)
В. Боровся з поширенням інфекційних хвороб. Перші відкриття зробив на Одеській бактеріологічній станції. Працюючи ліка­рем, брав участь у боротьбі з чумою, холерою та іншими інфек­ційними хворобами на Поволжі і в Туркестані.
Г. Член Київського товариства повітроплавання. Виконав впер­ше у світі «мертву петлю». Підготував та очолив перший гру­повий політ літаків за маршрутом Київ — Ніжин — Київ.
Д. Один із найбільш популярних письменників і драматургів по­чатку ХХ ст. Обрав реалістичний напрям своїх творів. Першим в українській літературі створив галерею образів революціоне­рів, що діють у складних психологічних ситуаціях.
Є. Він є зачинателем українського стилю в архітектурі. Широко використовував мотиви українського бароко і народного дерев’яного будівництва. Автор споруди Полтавського губерн­ського земства.
Ж. Йому належить провідне місце в музичній культурі України початку ХХ ст. Писав музичні твори. Займався педагогічною діяльністю. Здійснював активну музичну і концертну діяль­ність.
З. Очолював «Товариство південноросійських художників». Мав звання академіка. Найбільш відомі його картини: «В люди», «Старенькі», «Із пташиного польоту».

5.  Прочитайте документ і виконайте завдання.
«Нехай наша історія сумна і невідрадна, нехай ми некультур­ні, нехай наші маси темні, подурені, ми все ж існуємо і хочемо далі існувати. І не тільки існувати як живі істоти, ми хочемо жити як люди, як громадяни, як члени вільної нації. Нас багато — цілих 30 мільйонів. Нам належить будуччина…
Ми існуємо, ми відчуваємо своє існування і своє індивідуальне національне «Я». Наша нація у своєму історичному процесі часто була не солідарна поміж окремими своїми частинами, але нині увесь світ української нації, що по всіх частинах України живе од­нією думкою, однією мрією, однією нацією: «Одна, єдина, нероз­дільна, вільна, самостійна Україна, від Карпатів аж по Кавказ». …Як не можна спинити річку, що, зламавши кригу навесні, бурх­ливо несеться до моря, так не можна спинити нації, що, прокинув­шись до життя, ламає свої кайдани».
Завдання
1) Укажіть назву праці та її автора.
2) Якого року вона була видана?
3) У діяльності яких організацій брав участь її автор?
4) Яку течію в українському національному русі він започатку­вав, а згодом і очолив?
5) Як автор пояснює головну причину поразки визвольних зма­гань у попередні часи?
6) Яке завдання національного руху в Наддніпрянській Україні було вперше проголошено в цій праці?
6. Прочитайте текст і виконайте завдання.
«…Селяни дістають право вільного виходу з общини із закріпленням у власність окремих ділянок, які переходять до приватного володіння, з громадського наділу…
…Кожний господар, що володіє надільною землею за общин­ним правом, може в будь-який час вимагати закріплення за собою в приватну власність частини, яка належить йому, з визначеної землі…
…господарі, за якими закріплені в приватну власність ділянки об­щинної землі, зберігають за собою право користуватися в незмінній частині тими сіножатями, лісними та іншими угіддями, які нада­ються на спеціальних підставах…
Вимоги про закріплення в приватну власність частини з об­щинної землі ставляться через сільського старосту громаді, яка за ухвалою, прийнятою більшістю голосів, зобов’язана у місячний термін з дня подання заяви вказати ділянки, що переходять у при­ватне володіння господаря…»
Завдання
1) Про яку реформу йдеться в документі?
2) Хто був її автором? Яку посаду він обіймав?
3) Якими були причини впровадження даної реформи?
4) У чому полягала її суть?
5) Які завдання переслідувала?
6) Якими були особливості її впровадження в Україні?
7. Установіть відповідність між назвами українських політичних партій Наддніпрянщини та діячами, які до них належали.

А. Українська демократична партія
1. І. Меленевський, О.Скоропис-Йолтуховський
Б. Українська радикальна партія
2. О.Лотоцький, Є. Чикаленко
В. Українська соціал-демократична робітнича партія
3. Б.Гринченко, С.Єфремов
Г. Українська революційна партія
4. М.Порш, В.Виниченко

5. М.Русов, О.Коваленко